Ваннаставне активности...

Програми слободних активности ученика...

Слободне активности у млађим разредима
На нивоу Одељењских већа I, II, III, IV разреда наставници разредне наставе ће на нивоу својих одељења реализовати различите слободне активности (друштвене,хуманитарне,спортске,техничке...)

Слободне активности у старијим разредима
Хор
У школи ће радити оркестар и хор ученика старијих разреда.

Ученичке организације
Школа ће сарађивати са свим организацијама које понуде адекватне програме из области рада са децом (Пријатељи деце,Црвени крст, Центар за дечија права-Save the children ...).
У школи делује Ученички парламент.
Сваки програм дечијих организација ће бити размотрен и усвојен у оном облиму у којем, је применљив ,сврсисходан и адекватан за ученике школе, и као такав налазиће се у Годишњем плану рада школе.

Kорективни рад са ученицима...

Додатна подршка детету у основној школи подразумева рад са децом која имају хронична обољења или извесне сметње и тешкоће у општем развоју,али су им основне функције очуване. Оваква деца се теже адаптирају на школске услове тако да организовање индивидуализованог васпитно-образовног рада има за циљ да помогне овој деци да се уклопе у школу и савладају своје обавезе у њој
Класификација ученика са минималним оштећењима и хроничним обољењима се врши у оквиру следећих категорија:оштећење вида,слуха,говора и гласа, физичка оштећења, хронична обољења, социјалне и емоционалне сметње, интелектуалне сметње.
Специјално васпитно-образовни рад се одвија у три фазе:
1. откривање деце са минималним оштећењима и хроничним обољењима;
2. упућивање деце у специјализоване установе
3. праћење развоја и напретка ове деце у редовној основној школи и тимски рад са стручњацима различитих институција.

Посете...

Посете су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ посета је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини.
Прослава Нове године у оквиру школе, омогућава ученицима дружење са вршњацима.
Задаци који се остварују реализацијом програма посета су упознавање начина живота и рада људи, позитивног односа према националним и културним вредностима, спортским потребама и навикама као и подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.