Планови

Реализација пројеката:
„Школа без насиља “
„Превенција преступништва код деце и омладине “
„Вредновање и самовредновање“
„Превентивно и корективно вежбање“
„ Акција сачувај своје срећно дрво“
„ Стварност и наше место у њој“

Примарни задаци усвојени на основу анализе евалуације из Извештаја о раду школе, Извештаја екстерне комисије и самовредновања

 

Акциони план за унапређивање квалитета рада школе

ОБЛАСТ: Школски програм, Годишњи план и оперативно планирање

Активности:

1.      Повећати квалитет евалуације месечних планова од стране наставника у циљу идентификовања јаких и слабих страна наставног процеса у протеклом времену, како би се усмерило планирање у следећем циклусу.

2.      Наставити са формирањем базе примера добре наставне праксе у оквиру школе.

3.      Повећати планирање корелације између наставних предмета.

4.      Повећати хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих наставних предмета.

5.      Редовним прегледом непосредних припрема за рад, директор и стручни сарадници школе ће пратити континуитет и садржајност истих. 

Евалуација: увидом директора, стручних сарадника у планове рада, евалуација на Стручним већима.

ОБЛАСТ: Настава и учење

Активности:

1.      Уједначавање критеријума оцењивања на нивоу одељењских и стручних  већа.

2.      Подстицати ученике да користе различите изворе знања у току учења.

3.      Подстицати примену кооперативних метода учења.

4.      Увођење материјала ПИСА тестирања у реализацију наставног процеса.

5.      Подстицати невербалне методе у наставном процесу од стране наставника због ефикаснијег начина за остваривање циљева учења.

6.      Приликом учења потенцирати повезивање новог градива са садржајима из различитих области.

7.      Повећати прилагођавање наставних материјала потребама ученика.

8.      Повећати број часова на којима ће се комбиновати различити облици и методе рада.

9.      Повећати број техника оцењивања.

10.  Унапредити формативно оцењивање.

11.  Унапредити унутрашњу мотивацију ученика како би себи постављали циљеве у учењу.

12.  У наставном процесу, подстицати наставнике да у већој мери постављјају захтеве који се односе на више менталне активности ученика.

13.  Договор о организацији и реализацији два часа у четвртом разреду ради упознавања ученика са предметним наставницима као припрему за пети разред.

14.  Планирање угледних часова ради размене позитивних искустава на нивоу школе и са основним школама Новог Београда.

15.  Организовање отворених часова за родитеље.

16.  Одржавање часова унутар Одељењског већа – замена одељења између чланова Одељењског већа.

17.  Учешће родитеља у реализацији садржаја рада часова одељењског старешине.

18.  Примена вршњачког извештавања у наставном процесу.

19.  Обогаћивање садржаја активности у одељењима продуженог боравка.

20.  Унапређивање израде педагошких профила и индивидуалних образовних планова са циљем успешног спровођења захтева инклузивног образовања.

21.  Водећи рачуна о ученичкој оптерећености приликом задавања домаћих задатака, редовно их прегледати, кориговати и подстицати њихову анализу.

22.  Повећавати очигледност у настави редовним коришћењем постојећих наставних средстава.

23.  Наставити са организовањем отворених дана школе сваког месеца за родитеље који ће присуствовати образовно-васпитном раду и извршити анектирање родитеља на крају полугодишта.

24.  Наставити са праксом Колективних отворених врата школе.

25.  На нивоу предметне и разредне наставе практиковати што чешћа међусобна присуствовања часовима.

Евалуација: Приликом посете часова користиће се образац за посматрање и вредновање школског часа РМ-10, увидом у свеске за формативно оцењивање и Дневнике васпитно-образовног рада за сумативно оцењивање. Присуствовање угледним и отвореним часовима, прегледом непосредних припрема за васпитно--образовни рад , видео записи, извештаји о раду одељењских и стручних већа, анкетама за самовредновање рада школе....

ОБЛАСТ: Етос

Активности:

1.      Наставити са системом награђивања запослених.

2.      Истицати основна и посебна обележја школе (грб, химна и застава школе).

3.      Подстицати одржавање културних и спортских манифестација.

4.      Повећати информисаност ученика и родитеља са Правилником о понашању и обавезама ученика, родитеља и наставника.

5.      Придржавати се спровођења Протокола о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

6.      Доношење и усвајање правила понашања на нивоу свих одељењских заједница.

7.      Истицање постигнућа ученика и наставника на такмичењима.

8.      Остваривање сарадње са образовно васпитним, културним и спортским институцијама и друштвеном средином.

9.      Одржавање партнерског односа школе и Школског одбора информисањем и укључиањем у различите активности школе.

10.  Укључивање родитеља у рад и поступке вредновања школе.

Евалуација: кроз записнике Наставничких већа водиће се евиденција о награђеним наставницима; одржавањем консултација са наставницима и увидом у праћење дежурства наставника према распореду, књига дежурства; планови и извештаји секција, продукти рада секција; из записника родитељских састанака и записника часова одељењског старешине у Дневницима образовно-васпитног рада; правила и обавезе понашања ће бити истакнута на плакатима, анкете за самовредновање рада школе....

ОБЛАСТ: Подршка ученицима

Активности:

1.      Реализовати секције из свих предмета ради јачања образовно- васпитне делатности школе и подстицаја индивидуалних склоности и интересовања ученика.

2.      Повећати број ученика укључених у секције и слободне активности.

3.      Повећати број ученика и редовност похађања на допунској и додатној настави.

4.      Успоставити сарадњу са институцијама из друштвене средине како би добили неопходну помоћ и подршку за квалитетније инклузивно образовање (од Интересорне комисије, од Градског секретаријат за образовање и дечију заштиту и  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Факултет за специјалну едукацију и рехабилизацију, Института за ментално здравље, Дом здравља, Организације за пружање подршке личним пратиоцима – „Дечије срце“... )

5.      Организовање помагања у учењу успешнијих ученика онима који спорије напредују.

6.      Водити рачуна о ученичкој оптерећености када су писмена проверавања у питању, поштујући распоред писмених и контролних задатака.

7.      Подстицати рад ученичког парламента.

8.      Унапређивати професионалну оријентацију ученика активностима из пето фазног пројекта.

9.      Упознавање са Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

10.  Праћење примене Протокола о поступању као одговор на насиље, злостављање и  занемаривање.

11.  Ангажовање вршњачког тима за сузбијање насиља.

12.  Обогаћивати васпитни рад на нивоу ЧОС правилним избором тема и редовно вршити анализе рада.

13.  Укључивање ученика у осмишљавање садржаја и вођења одељенских заједница.

14.  Укључивање ученика у поступке самовредновања и вредновања других приликом оцењивања.

15.  Придржавати се одредби Правилника о оцењивању.

16.  Реализација програма за подршку процесу учења у одељењима петог разреда увођењем у технике учења, упознавањем са пирамидом учења и памћења.

17.  Реализовање рада на нивоу одељенских заједница претежно у форми радионица подстицањем позитивних ставова, вишесмерне комуникације и социјалних вештина.

18.  Учешће у изради нових пројеката и реализација постојећих.

19.  Реализациаја пројеката – „Школа без насиља“, „Квиз превенције: дрога ,алкохол, коцка“ ,”Пет корака до одлуке о школи и занимању“, „Спорт у школе“., Здраво растимо, “Програм превенције проблема у понашању ученика“.

20.  Уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика, развијање хуманијих односа у школи.

21.  Потенцирати позитивна такмичења ученика у различитим областима.

22.  Укључивање већег броја ученика у хуманитарне акције.

23.  Систематски пратити дисциплину.

24.  Организовати у сарадњи са локалном самоуправом недељу школског спорта два пута годишње и реализовати такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту ученика.

Евалуација: Увид у дневнике васпитно образовног рада и осталих облика, посете часова и  увид у евалуационе листе, записнике Наставничких већа, записнике Ученичких парламената, зписницима стручних тимова, анкетама за самовредновање рада школе, Извештај о раду школе.

ОБЛАСТ: Ресурси

Активности:

1.      Подстицати стручно усавршавање наставника на акредитованим семинарима, стручним скуповима и састанцима стручних друштава.

2.      Организовати стручно усавршавање наставника за квалитетнију израду Индивидуалних образовних планова за ученике са сметњама у развоју.

3.      Подстицати учешће наставника са стручним радовима на конференцијама и конгресима.

4.      Упознавање наставника са материјалом ПИСА тестирања и мотивисање за њихову примену.

5.      Радити на отклањању недостатака на школској згради, уређивање ентеријера и екстеријера школе новим наставним средствима и школском опремом.

6.      Побољшати коришћење постојећих наставних средстава и дидактичког материјала.

7.      Повећати израду наставних средстава од стране ученика.

8.      Обезбедити електронски рад библиотеке, обогаћивати фонд новом стручном литературом и књигама за ученике и наставнике.

9.      Израдити програм социјалне заштите како би се школа у сарадњи са надлежним установама бринула о ученицима из осетљивих друштвених група.

10.  Појачати дежурство повећањем броја наставника и појачане одговорности за безбедност ученика и примене Кућног реда школе од стране ученика и родитеља.

11.  Обезбедити функционисање дневног и ноћног обезбеђења школе.

12.  Обезбедити функционисање видео надзора и интерфона у учионицама у којима се реализује продужени боравак.

Евалуација: посете часова, записници стручних већа, записник Школског одбора, Извештаји о раду директора и школе, непосредне припреме за час, анкете за самовредновање рада школе.

ОБЛАСТ: Образовна постигнућа

Активности:

1.      Праћење похађања и ефеката допунске, додатне наставе и секција.

2.      Подстицање учешћа ученика на такмичењима.

3.      Истицање постигнутих резултата на такмичењима.

4.      Редовно и систематски пратити и анализирати успех ученика по одељењима и предметима за даље унапређивање наставе на нивоу Стручних и Одељењских већа.

5.      Планирати активности за припрему ученика за полагање Завршног испита.

6.      Користити анализу резултата са пробног и Завршног испита за унапређивање образовних постигнућа.

7.      Успостављати везе између стандарда постигнућа и програма, проверавањем оствареност прописаних образовних стандарда и циљева учења.

Евалуација: број обухваћених ученика у Дневницима осталих облика васпитно-образовног рада..., записницима Стручних већа, записницима Наставничких већа, извештајима о раду директора и о раду школе, извештајима завршних испита.

ОБЛАСТ: Руковеђење, организација рада школе и обезбеђивање квалитета

Активности:

1.      Директор ће предузимати мере и пратити њихову реализацију са циљем унапређивња наставног процеса.

2.      Директор ће радити на побољшању квалитету мера безбедности.

3.      Директор усмерава и усклађује рад стручних тимова и актива.

4.      Директор ће и даље подстицати и организовати стручно усавршавање запослених.

5.      Директор ће и даље подржавати учешће запослених са стручним радовима на конференцијама и конгресима.

6.      Директор ће и даље подстицати учешће у изради нових пројеката и реализацији постојећих пројеката.

7.      Директор ће и даље подстицати обезбеђивање услова за активно учешће ученика у раду школе.

8.      Директор ће редовно и благовремено презентовати школу.

9.      Директор ће подстицати позитивне међуљудске односе у колективу.

10.  Директор ће организовати ефикасни тимски рад у складу са компетенцијама запослених.

11.  Директор ће постављати јасне захтеве запосленима увези са очекиваним променама у раду.

12.  Унапређивање система информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.

13.  Директор активно учествује у раду стручних тимова.

14.  Директор уважава предлоге Савета родитеља који унапређују рад школе.

Евалуација: рад наставника ће се контролисати применом скала и образаца за процену и  давањем препорука за унапређивање наставног процеса. Координирањем и вођењем дискусија са руководиоцима тимова и актива, увид у записнике са одржаних састанака, анкете за самовредновање рада школе.